Doç. Dr. Uğur Sadioğlu
                                                                                                                        
ÖZGEÇMİŞ 
DOÇ. DR. UĞUR SADİOĞLU

H.Ü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Beytepe/ANKARA

İş: (312) 2978725 / 119 , Cep: (533) 929 07 14

E-mail: ugursadi@hacettepe.edu.tr, ugursadioglu@gmail.com

 

KİŞİSEL BİLGİLER                      
Uyruğu                         : T.C    

Doğum Yeri                : İzmir                                                                                                          

Doğum Tarihi              : 01/05/1983                                                                                                

Medeni Hali: Evli
 

EĞİTİM

15.03.2015 – 15.03.2016: University of Cologne, İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, “Reformasyon Süreci Sonrasında veya Sırasında Avrupa’da Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler ve Siyaset” başlıklı Doktora Sonrası Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği Projesi.

17.01.2015 – 18.01.2015: Hacettepe Üniversitesi, Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi, Eğiticilerin Eğitimi Programı, Belge No: 2015-114.

23.07.2007 – 26.06.2012: Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ( Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı).

01.06.2010 – 01.12.2010: Yükseköğretim Kurulu Yurt Dışı Doktora Araştırma Bursu ile Almanya Duisburg-Essen Üniversitesi’nde doktora tez çalışmasını yürütmüştür.

01.10.2008 – 31.09.2009: Sokrates-Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile Almanya Duisburg-Essen Üniversitesi’nde doktora tez çalışmasını yürütmüştür.

2001 – 2006: Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Lisans -Birincilik Derecesi)

 

http://fs.hacettepe.edu.tr/kamu/dosyalar/CV%20-%20Ugur%20Sadioglu.pdf

KAZANILAN BURSLAR

2006 – 2011: TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Başarı Bursu

2008 – 2009: Sokrates-Erasmus Öğrenci Değişim Programı Hibesi

2010 – 2011: Yükseköğretim Kurulu Yurt Dışı Doktora Araştırma Bursu

2015 – 2016: Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği

 

AKADEMİK KARİYER

2006 – 2012: Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Araştırma Görevlisi

2012 – 2014: Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Araştırma Görevlisi Doktor

2014 – 2017: Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Yardımcı Doçent Doktor

2017 - devam ediyor: Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Doçent Doktor

 

YABANCI DİL

İngilizce: İleri Düzeyde   (ÜDS: 85)                    Almanca: Orta Düzey

 

YAYINLAR LİSTESİ

 

TEZLER

SADİOĞLU, U.: “2000’li Yıllarda Türkiye ve Almanya’da Yaşanan Yerel Yönetimler Reformunun Karşılaştırılması: İl Belediyeleri İçin Bir Model Önerisi”, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Kamu Yönetimi Doktora Programı, Doktora Tezi, Ankara, 2012, Danışman: Doç. Dr. Uğur Ömürgönülşen.

 

MAKALELER

SADİOĞLU, U. ve M. YILDIZ (2007). “Kamu Yönetimi ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Bir Bibliyografik Analiz”, H.Ü. İİBF Dergisi, 25(2), s. 323 -366, Ankara. 

SADİOĞLU, U. (2008). “Türkiye’nin Kalkınma Sürecine Bir Bakış”, Gazi Üniversitesi SBE Bilim ve Eleştiri Dergisi, 5(7), s. 21-40, Ankara. 

SADİOĞLU, U. (2008). “Mecliste E-Devlet: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı”, H.Ü. İİBF Dergisi, 26 (2), s. 341-362, Ankara.

ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U. ve U. SADİOĞLU (2009). “Türkiye’de Yakın Dönemde Yapılan Yerel Yönetim Reform Çalışmalarının İl Özel İdarelerine Yansımaları”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 18 (1), s. 1-22, Ankara.

ÖKTEM, M. K., U. ÖMÜRGÖNÜLŞEN ve U. SADİOĞLU: “Turkey in The Development Process: Obstacles, Premise, Prospects”, International Journal of Emerging and Transition Economies, 3(1), s. 13-30, İzmir, 2010.

SADİOĞLU, U. ve U. ÖMÜRGÖNÜLŞEN (2011). “Yerel Yönetim Personel Sistemlerinde Reform Çalışmaları: Alman ve Türk Deneyimlerinden Yansıyan Eğilimler ve Türkiye İçin Çıkarılabilecek Bazı Dersler" , YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), s. 129-171, Lefkoşa-Kıbrıs.

SADİOĞLU, U. ve M. K. ÖKTEM (2011). “Ulusal Kalkınma Sorunsalı Açısından Türkiye’de Kamu Yönetiminin Rolü ve Önemi”, Sosyoekonomi Dergisi, 7 (16), s. 41-68, Ankara. 

LEBLEBİCİ, D. N., A. KURBAN ve U. SADİOĞLU (2012). “Türk Yönetim Sisteminde Bağımsız Düzenleyici Kurullar Üzerine Kuramsal Tartışmalar”, HÜ İİBF Dergisi, 30 (2), s. 81-109. 

SADİOĞLU, U. (2013). “Küyerelleşme Sürecinde Yönetim Modeli Arayışları: “Neuen Steuerungsmodell” ve Duisburg Örneği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27 (2), s. 207-234.

SADİOĞLU, U. ve U. ÖMÜRGÖNÜLŞEN (2013). “Belediyelerde Personel Politikasını Stratejik Planlar Üzerinden Okumak: İl Belediyeleri Örneği”, Memleket Siyaset Yönetim Dergisi, 2 (5) 19-20, 63-96. 

SADİOĞLU, U. ve U. ÖMÜRGÖNÜLŞEN (2014). “Yerel Aktörlerin Gözünden “Yerel Özerklik” Sorunsalı: Türkiye’de İl Belediyeleri Örneği”, Istanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 50, Mart 2014, s. 197-224.

DEMİRHAN, K., U. SADİOĞLU (2016). İşlem Maliyeti Kuramı Çerçevesinde Devletin Gerekliliği Tartışması ve Güncel Kamu Yönetimi Yaklaşımları Üzerine Bir İnceleme. International Journal of Economic Studies, 2(4), s.105-116.

SADİOĞLU, U., TİRYAKİ, V. ve A. Korkmaz (2016), “Altındağ Belediyesi Örneği Üzerinden Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Politikasının Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 71(3), 757-796.

SADİOĞLU, U., ÖZACİT, İ. ve U. ÖMÜRGÖNÜLŞEN (2016), “Yeni Büyükşehir Belediyesi Modeli: Türkiye’de Değişen/Değişmeyen Merkezileşme ve Adem-i Merkezileşme Politikaları”, Yasama Dergisi, Sayı 30, 70-92. 

Röth, L., Kaiser, A., Varol, Ç. and Sadioğlu, U. (2016), “Centre-Periphery Conflict and Ideological Distance in Turkey”, Swiss Political Science Review, 22(4), 585-607. doi: 10.1111/spsr.12225

ÖKTEM, M.K., U. SADİOĞLU ve N. TURGUT (2017). Yönetsel Sürecin Bir Fonksiyonu Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 5(1), 83-112, doi: 10.14782/sbd.2017.50

SADİOĞLU, U., K. DEDE ve A. ARDA YÜCEYILMAZ (2017). Yeni Büyükşehir Belediyesi Modelinde Belde Belediyelerin Sonu: Değirmendere Örneği, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35(2), s.95-119, doi: 10.17065/huniibf.324809.

SADİOĞLU, U. (2017), “Siyasi Partilerin Kamu Yönetimi Reformu Üzerine Politikaları: 2015 Yılı Milletvekili Genel Seçimleri Örneği”, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, KAYFOR 14 Özel Sayı 4, s.368-384.

 

ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANAN KİTAPTA EDİTÖRLÜK

ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U. ve SADİOĞLU, U. (eds.) (2014). Local Governance Today: European and Turkish Experience in Local Politics, Democracy and Governance and Reciprocal Lessons, Union of Municipalities of Turkey, Ankara.

SADIOGLU, U. and DEDE, K. (Eds.) (2016). Theoretical Foundations and Discussions on the Reformation Process in Local Governments, IGI Global Publishing, Hershey, Pennsylvania (USA). ISBN 13: 9781522503170, EISBN 13: 9781522503187, DOI: 10.4018/978-1-5225-0317-0 (3,2 puan).

SADIOGLU, U. and DEDE, K. (Eds.) (2016). Comparative Studies and Regionally-Focused Cases Examining Local Governments, IGI Global Publishing, Hershey, Pennsylvania (USA). ISBN 13: 9781522503200, EISBN 13: 9781522503217, DOI: 10.4018/978-1-5225-0320-0.  (3,2 puan)

 

KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ

SADİOĞLU, U. : “Cumhuriyet Dönemi Siyasi Partileri 1923-2006” (Editör: Mete Kaan Kaynar), İmge Kitabevi, Ankara, 2007 (Kitap Yazarı).

YILDIZ, M., U. SADİOĞLU ve C. BABAOĞLU: “Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Yönetim-Tarih İlişkisi Üzerine Ulaşım Teknolojileri Bağlamında Kısa Bir Değerlendirme”, Kamu Yönetimi ve Teknoloji, KAYFOR 2010, TODAİE, Ankara, 2011, s. 193-199.

SADİOĞLU, U.: “Küyerelleşme Sürecinde Yönetim Modeli Arayışları: Neuen Steuerungsmodell ve Duisburg Örneği”, Hakan Altıntan (Ed.), VII. Kamu Yönetimi Forumu – Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi Bildiriler Kitabı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2010, s. 63-87.

SADİOĞLU, U. ve M. K. ÖKTEM: “Ulusal Kalkınmanın Döngüsü: Türkiye’nin Kalkınma Yönetimi Sorunsalı”, 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1, TODAİE, 2009, Ankara, s. 83-102.

SADİOĞLU, U. ve U. ÖMÜRGÖNÜLŞEN: “Alman Yerel Yönetim Personel Sisteminde Yakın Dönemde Yaşanan Gelişmeler ve Türkiye İçin Çıkarılabilecek Dersler”, 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı 2, TODAİE, 2009, Ankara, s. 635-649.

SADİOĞLU, U.: “Öğrenci Konseyi Deneyimi ve Öğrenci Sorunlarının Değerlendirilmesi: Hacettepe Üniversitesi Örneği”, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), 27-29 Mayıs 2011, İstanbul, 3. Cilt / Bölüm XIV, s. 1967 – 1977.

YILDIZ, M., U. SADİOĞLU ve C. BABAOĞLU: “Yönetsel Tarih Perspektifinden Kamu Yönetiminde Teknoloji Kullanımı: Osmanlı İmparatorluğu’nda Ulaştırma Teknolojileri Kullanımı Örneği (1823 – 1923)”, E-Devlet: Kamu Yönetimi ve Teknoloji İlişkisinde Güncel Gelişmeler, M. Z. Sobacı ve M. Yıldız (Ed.), Nobel Yayıncılık, s. 65-84, 2012, Ankara.

SADİOĞLU, U. ve U. ÖMÜRGÖNÜLŞEN, “Yerel Özerklik Algılamaları: Türkiye’de İl Belediyeleri Örneği”, Beşinci Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu: Merkezi Yönetim Yerel Yönetim İlişkileri: Özerklik, 21-23 Kasım 2011, Türkiye Belediyeler Birliği, s.343-376, 2013, Ankara.

SADİOĞLU, U., “Kalkınma Politikalarının Kurumsal Dönüşüme Etkileri: Türkiye Örneği”, Eurasian Forum on Social Sciences: “The World Economic Development Paradigm: Market and Beyond”, 18-21 October 2012, Azerbaycan Dövlet İqtisad Universiteti, Cild I, s.400-412, Bakı, 2013.

SADİOĞLU, U., “Yerelleşme Politikaları ve Türkiye Örneği”, M. Yıldız ve M. Z. Sobacı (Ed.), Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama, Adres Yayınları, Ankara, s. 656-691, 2013.

LEBLEBİCİ, D. N., KORKMAZ, A. ve U. SADİOĞLU, “Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Türkiye Deneyimi ve Kamu İhale Kurumu Örneği, KAYFOR 2012 Bildiriler Kitabı: Kamu Politikalarında Dönüşüm, B. PARLAK (Yay. Haz.), TODAİE, Ankra, s. 257-274, 2012.

BİLGİN, K. U., ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U., ÖKTEM, M. K., GÜNDÜZÖZ, İ., SADİOĞLU, U. ve V. F. URHAN, “Mevcut Durum ve Beklentiler Açısından Mahalle Yönetimi”, Y. Bulut, V. Eren, S. Karakaya ve A. Aydın (Ed.), Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Pegem Akademi, Ankara, 2013, s.289-304.

ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U. ve SADİOĞLU, U., Türkiye’de Yakın Dönemdeki Yönetsel Reform Çalışmalarının İl Belediyeleri Personel Yönetimi Üzerindeki Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2014.

ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U. ve SADİOĞLU, U. (eds.) (2014), Local Governance Today: European and Turkish Experience in Local Politics, Democracy and Governance and Reciprocal Lessons, Union of Municipalities of Turkey, Ankara.

SADİOĞLU, U., DEDE, K. and ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U. (2014). “Is City Council as Really A Grassroots Governance Practice in Turkey?”, In: ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U. ve SADİOĞLU (eds.), U., Local Governance Today: European and Turkish Experience in Local Politics, Democracy and Governance and Reciprocal Lessons, pp.167-200, Union of Municipalities of Turkey, Ankara.

SADİOĞLU, U., TİRYAKİ, V. ve KORKMAZ, A. (2014), “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Politikası ve Altındağ Belediyesi Örneği”, D. İşçioğlu (ed.), Türk Dünyasında Yerel Yönetimlerin Sorunları, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 609-628.

SADİOĞLU, U., “Türkiye’nin Kentsel-Bölgesel Yönetişim Politikasının Karşılaştırmalı Perspektiften Değerlendirilmesi”, 8. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu – “Kentsel Gelişmenin Yönetişimi” Bildiri Kitabı, 11 Aralık 2013, Ankara: TEPAV Yayınları, No: 85, 2014, s. 153-159.

Sadioğlu, U. (2014). Bölüm 7: Özel Sektörde Etik: İş Etiği ve Kurumsal Yönetişim. M. Acar, G. Birinci & U. Sadioğlu, Yönetim Etiği ve Sosyal Sorumluluk, Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRTEP Ders Notları, TYOR-634.

Sadioğlu, U. (2014). Bölüm 8: Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Tarihsel Gelişim ve Teorik Yaklaşımlar. M. Acar, G. Birinci & U. Sadioğlu, Yönetim Etiği ve Sosyal Sorumluluk, Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRTEP Ders Notları, TYOR-634.

Sadioğlu, U. (2014). Bölüm 9: Dünya’da ve Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikaları ve Uygulamaları. M. Acar, G. Birinci & U. Sadioğlu, Yönetim Etiği ve Sosyal Sorumluluk, Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRTEP Ders Notları, TYOR-634.

ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U. ve SADİOĞLU, U., “Mahalle Yönetiminin Dönüşümü ve Bütünşehir Modelinde Yeniden Yorumlanması”, F. N. Genç (ed.), XII. Kamu Yönetimi Forumu Bildiriler Kitabı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Adnan Menderes Üniversitesi, Ankara, 2015, 293-301.

DEDE, K., SADİOĞLU, U. ve YÜCEYILMAZ, A. A., “2014 Yerel Seçimleri Işığında Kapatılan Belde Belediyeleri: Değirmendere’de Yerellik ve Temsiliyet Sorunu”, F. N. Genç (ed.), XII. Kamu Yönetimi Forumu Bildiriler Kitabı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Adnan Menderes Üniversitesi, Ankara, 2015, 371-382.

BİLGİN, K. U., ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U., ÖKTEM, M. K., GÜNDÜZÖZ, İ., SADİOĞLU, U. ve V. F. URHAN, Türkiye’de Mahalle Yönetimi (Mahalle Muhtarları Araştırması), Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara, 2015.

ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U. ve SADİOĞLU, U. (2016) (Eds.), 6360 Sayılı Kanunun Getirdiği Yeni Büyükşehir Modeli ve Uygulama Sonuçları, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi, ISBN: 978-975-491-438-2.

SADİOĞLU, U. (2016), “Stratejik Planlar Üzerinden Yeni Büyükşehir Modelinin Değerlendirilmesi, içinde ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U. ve SADİOĞLU, U. (Ed.), 6360 Sayılı Kanunun Getirdiği Yeni Büyükşehir Modeli ve Uygulama Sonuçları, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi, s.206-216.

Ömürgönülşen, U. ve Sadioğlu, U. (2016), “Yeni Büyükşehir Belediye Modelinde Mahalle Yönetimi”, içinde DEMİRKAYA, Y. (Ed.), Türkiye’de Yeni Kamu Yönetimi: Yerel Yönetim Reformu, İstanbul: WALD (Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı), s. 387-410.

ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U. ve SADİOĞLU, U. (2016), “Neighborhood Administration in The New Metropolitan Municipality Model”, In: DEMİRKAYA, Y. (ed.), New Public Management in Turkey: Local Government Reform, New York: Routledge, CRC Press, ISBN-13: 9781498742153; eisbn: 9781315641287, pp. 447-470

SADIOGLU, U. and DEDE, K. (2016). “Current Discussions on the Question: Remarks of Local Government’s Reform through Comparative Perspective”. In SADIOGLU, U. and DEDE, K. (Eds.). Theoretical Foundations and Discussions on the Reformation Process in Local Governments, IGI Global Publishing, Hershey, Pennsylvania (USA), pp.1-23. ISBN: 9781522503170, EISBN 13: 9781522503187, DOI: 10.4018/978-1-5225-0317-0.ch001

SADIOGLU, U. and DEDE, K. (2016). “Preface”. In SADIOGLU, U. and DEDE, K. (Eds.). Theoretical Foundations and Discussions on the Reformation Process in Local Governments, IGI Global Publishing, Hershey, Pennsylvania (USA), (pp.xix-xxx). ISBN: 9781522503170, EISBN 13: 9781522503187.

SADIOGLU, U. and DEDE, K. (2016). “Preface”. In SADIOGLU, U. and DEDE, K. (Eds.). Comparative Studies and Regionally-Focused Cases Examining Local Governments, IGI Global Publishing, Hershey, Pennsylvania (USA), (pp.xvii-xxiii). ISBN: 9781522503200, EISBN 13: 9781522503217.

SADIOGLU, U., DEDE, K. and YUCEYILMAZ, A. A. (2016). “The Significance of The 2014 Local Elections in Turkey for Local Autonomy and Decentralisation”. In SADIOGLU, U. and DEDE, K. (Eds.). Comparative Studies and Regionally-Focused Cases Examining Local Governments, IGI Global Publishing, Hershey, Pennsylvania (USA), pp.364-389. ISBN 13: 9781522503200, EISBN 13: 9781522503217, DOI: 10.4018/978-1-5225-0320-0.ch017.

SADIOGLU, U. and OMURGONULSEN, U. (2016). “The Understanding of Public Service Ethic in Turkish Municipalities: The Ankara Case”. In SADIOGLU, U. and DEDE, K. (Eds.). Comparative Studies and Regionally-Focused Cases Examining Local Governments, IGI Global Publishing, Hershey, Pennsylvania (USA), pp.424-442. ISBN 13: 9781522503200, EISBN 13: 9781522503217, DOI: 10.4018/978-1-5225-0320-0.ch020.

ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U., ÖKTEM, M. K. ve SADİOĞLU, U. (Eds.) (2017), Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi Üzerine Yazılar I, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 268 sayfa, ISBN: 9789754914511.

ÖZACİT, İ., SADİOĞLU, U. ve ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U. (2017), “Yeni Büyükşehir Modelinin Kent Planlaması ve Kentsel Rant Bağlamlarında Değerlendirmesi: Ankara Örneği”, içinde ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U., ÖKTEM, M. K. ve SADİOĞLU, U. (Ed.), Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi Üzerine Yazılar I, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, s.29-46, ISBN: 9789754914511.

SADİOĞLU, U. ve ESEROĞLU, İ. (2017), “Kentsel Dönüşümde Kültürel Birikimin Sürekliliği, Kimliğin Muhafazası ve Aidiyetin Geliştirilmesi: Konya-Bedesten Örneği”, içinde ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U., ÖKTEM, M. K. ve SADİOĞLU, U. (Ed.), Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi Üzerine Yazılar I, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, s. 223-247, ISBN: 9789754914511.

ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U., ÖKTEM, M. K. ve SADİOĞLU, U. (2017), “Genel Değerlendirme ve Sonuç”, içinde ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U., ÖKTEM, M. K. ve SADİOĞLU, U. (Ed.), Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi Üzerine Yazılar I, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, s.249-265, ISBN: 9789754914511.

SADİOĞLU, U. (2018), “Türkiye’de Orta Düzey Yönetişim: “Yumuşak” Bölgeselleşmeden “Sert” Bölgeselleşmeye mi?”, içinde Mengi, A. ve İşçioğlu, D. (Eds.), Kentsel Politikalar, Ankara: Palme Yayıncılık, s.724-745. ISBN: 978-605-355-804-0.

SADİOĞLU, U. (2018). “Chapter 5: Policy Analysis in Turkey’s Central Government: Current Practices and Future Challenges”. In BAKIR, C. and ERTAN, G. (Eds.). Policy Analysis in Turkey, Bristol: University of Bristol, Policy Press, ISBN: 9781447338956 (forthcoming).

 

PROJE RAPORLARI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, Support to Further Implementation of Local Administration Reform in Turkey Project (LAR Phase II), ZORLUOĞLU, M., Local Authorities in Turkey, (Editörlük Yapılmıştır.). 2011

ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U. ve diğerleri: “Bilişim Etiği”, 13. Kamu Bilişim Platformu – Bilişim Etiği Çalışma Grubu, Antalya-Belek, Türkiye Bilişim Derneği, 2011.

ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U. ve U. SADİOĞLU: Türkiye’de Yakın Dönemdeki Yönetsel Reform Çalışmalarının İl Belediyeleri Personel Yönetimi Üzerindeki Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, 2011, Ankara, Destek Projesi.

BİLGİN, K., U. ÖMÜRGÖNÜLŞEN, M. K. ÖKTEM, İ. GÜNDÜZÖZ, U. SADİOĞLU ve V. F. URHAN, Türkiye’de Mahalle Yönetimi, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara, 2012.

BİLGİN, K., U. ÖMÜRGÖNÜLŞEN, M. K. ÖKTEM, İ. GÜNDÜZÖZ, U. SADİOĞLU ve V. F. URHAN, Türkiye’de Mahalle Yönetimi, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara, 2013.

 

HAKEMLİKLER

Memleket Siyaset Yönetim Dergisi.

International Review of Administrative Sciences.

EGE Akademik Bakış Dergisi.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. 

Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Dergisi.

Strategic Public Management Journal.

Marmara Üniversitesi SBF Dergisi.

 

TEBLİĞLER VE SUNUMLAR

SADİOĞLU, U.: “Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ve Türkiye”, İktisat Tartışmaları, H.Ü. İktisat Bölümü, 8-10 Mayıs 2006, Ankara/Türkiye.

SADİOĞLU, U. ve M. YILDIZ: “Kamu Yönetimi ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Bir Bibliyografik Analiz”, V. Kamu Yönetimi Forumu: Kamusal Bilinç, Kent ve Çevre: Güncel Sorunlar ve Çözümler, 18-20 Ekim 2007, Kocaeli/Türkiye.

ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U. ve U. SADİOĞLU: “Türkiye’de Yakın Dönemde Yapılan Yerel Yönetim Reform Çalışmalarının İl Özel İdarelerine Yansımaları”, V. Kamu Yönetimi Forumu: Kamusal Bilinç, Kent ve Çevre: Güncel Sorunlar ve Çözümler, 18-20 Ekim 2007, Kocaeli/Türkiye.

ÖKTEM, M.K., U. ÖMÜRGÖNÜLŞEN ve U. SADİOĞLU: “Turkey’s Past and Current Outlooks in The Development Process: Obstacles, Perils and Prospects”, II. International Symposium on Public Finance: Recent Fiscal Problems in Transitional Economies, 24-27 October 2007, Bishkek/KYRGYZSTAN.

YILDIZ, M., U. SADİOGLU ve R. ALTINOK: “Managing E-Government Innovation in Turkey: The Case of E-Government Advisory Group in The Office of The Prime Minister”, EGPA Conference 2008: Innovation in the Public Sector, Rotterdam, September 3-6, 2008.

SADİOĞLU, U.: “Reform on Local Governments in Turkey: An Assessment on the Law about Provincial Local Administration and the Law about Municipality”, Duisburg-Essen University Institute of Political Science Kolloquium Winter Semester 08/09, Duisburg, November 27, 2008.

SADIOGLU, U. ve U. OMURGONULSEN: “The Understanding of Ethical Governance in Turkish Municipalities: The Case of Ankara”, The Study Group on Ethics and Integrity of Governance (EGPA) and The Ethics Section (ASPA) Conference 2009: Governing Good and Governing Well - The First Global Dialogue on Ethical and Effective Governance, Amsterdam, 28-30 May,  2009.

SADİOĞLU, U.: “Küyerelleşme Sürecinde Yönetim Modeli Arayışları: “Neuen Steuerungsmodell” ve Duisburg Örneği”, KAYFOR VII 2009: Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi, Kahramanmaraş, Ekim 8-10, 2009.

YILDIZ, M., U. SADIOGLU ve R. ALTINOK: “Exchange of Experiences and Know-How on E-Government as a Tool for Regional Cooperation: The Turkish Case”, EGPA Conference 2009: The Public Service: Service Delivery in the Information Age, Malta, September 2-5, 2009.

SADİOĞLU, U. ve U. ÖMÜRGÖNÜLŞEN: “Alman Yerel Yönetim Personel Sisteminde Yakın Dönemde Yaşanan Gelişmeler ve Türkiye İçin Çıkarılabilecek Dersler”, 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu – Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler, TODAİE, Ankara, Ekim 19-20, 2009

SADİOĞLU, U. ve M. K. ÖKTEM: “Ulusal Kalkınmanın Döngüsü: Türkiye’nin Kalkınma Yönetimi Sorunsalı”, 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu – Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler, TODAİE, Ankara, Ekim 19-20, 2009.

SADİOĞLU, U.: “Reform on Local Governments in Nordrhein Westfalen: An Assessment on Perceptions of Politicians and Administrators in Kreisfreie Stadte (Duisburg Case)”, Duisburg-Essen University Institute of Political Science Kolloquium Summer Semester 08/09, Duisburg, July 16, 2009.

SADİOĞLU, U.: “The Effects of Administrative Reform Attempts on Province Municipalities During The 2000s: Searching for A "New" Model for Turkey", Duisburg-Essen University Institute of Political Science Kolloquium Summer Semester 09/10, Duisburg, June 8, 2010.

YILDIZ, M., U. SADİOĞLU ve C. BABAOĞLU: “Adoption of Communication Technologies During The Last Century of The Ottoman Empire: 1823 - 1923 ", 32nd EGPA Annual Conference,Toulouse, France, Sözlü Sunum, EGPA & IIAS, 2010.

YILDIZ, M., U. SADİOĞLU ve C. BABAOĞLU: "Osmanlı İmparatorluğu`nun Son Döneminde Yönetim-Tarih İlişkisi Üzerine Ulaşım Teknolojileri Bağlamında Kısa Bir Değerlendirme", VIII. Kamu Yönetimi Forumu, Ankara, Sözlü Sunum, TODAİE, 2010

SADİOĞLU, U.: “Öğrenci Konseyi Deneyimi ve Öğrenci Sorunlarının Değerlendirilmesi: Hacettepe Üniversitesi Örneği”, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, İstanbul, Sözlü Sunum, T.C. Yükseköğretim Kurulu, 27-29 Mayıs 2011.

SADİOĞLU, U. ve U. ÖMÜRGÖNÜLŞEN: “Yerel Özerklik Algılamaları: Türkiye’de İl Belediyeleri Örneği”, 5. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, Sözlü Sunum, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, 21-23 Kasım 2011.

SADİOĞLU, U.: “Mekan, Siyaset, Yönetim ve İdeoloji İlişkisi Çerçevesinde I. TBMM Binası’nın Değerlendirilmesi”, 6. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Kültür Araştırmaları Derneği, 8-10 Eylül 2011.

SADİOĞLU, U. ve K. DEDE: “Effects of The Regional Development Agencies on The Role and Decisiveness of The Local Elites in Turkey”, European Group for Public Administration Conference 2011, International Institute of Administrative Sciences, 7-9 September 2011, Bucharest, Romania.

SADİOĞLU, U., K. DEDE & U. ÖMÜRGÖNÜLŞEN, “City Councils as a Grassroots Governance Practice in Turkey”, European Group for Public Administration Conference 2012, International Institute of Administrative Sciences, 5-8 September 2012, Bergen, Norway.

SADİOĞLU, U., “Türkiye’de Akademik Yönetim Alanında Yeni Bir Aktör Olarak Öğrenci Konseyleri: Hacettepe Üniversitesi Örneği”, 4. Kamu Politikası Çalıştayı: “Yüksek Öğretim Politikaları”, 29-29 Eylül 2012, Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Ankara.

SADİOĞLU, U., “Effects of Development Policies on Institutional Transformation: Turkish Case”, EFSS’12 – Eurasian Forum on Social Sciences: World Economic Development Paradigm: Market and Beyond, Azerbaijan State Economic University, 18-21 October 2012, Baku, Azerbaijan.

LEBLEBİCİ, D. N., A. KORKMAZ ve U. SADİOĞLU, “Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Türkiye Deneyimi ve Kamu İhale Kurumu Örneği”, X. Kamu Yönetimi Forumu (Uluslararası): Kamu Politikalarında Dönüşüm, Uludağ Üniversitesi, 6-7 Aralık 2012, Bursa, Türkiye.

SADİOĞLU, U. ve U. ÖMÜRGÖNÜLŞEN, “Türkiye’nin 2000’li Yıllarda Yerelleşme Politikalarının Dönüşümü ve Genel Değerlendirilmesi”, X. Kamu Yönetimi Forumu (Uluslararası): Kamu Politikalarında Dönüşüm, Uludağ Üniversitesi, 6-7 Aralık 2012, Bursa, Türkiye.

SADİOĞLU, U., K. DEDE & U. ÖMÜRGÖNÜLŞEN, “Is City Council as Really a Grassroots Governance Practice in Turkey?”, European Group for Public Administration PSG IV: Local Governance and Democracy Workshop 3, Hacettepe University, 21-22 March 2013, Ankara, Turkey.

SADİOĞLU, U. & V. F. URHAN, “Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Sürecinde Uluslararası Aktörlerin Söylemleri”, 8. Kamu Yönetimi Sempozyumu: “Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar” Bildiri Özetleri Kitapçığı, s.72-73, Mustafa Kemal Üniversitesi ve Türkiye Belediyeler Birliği, 11-12 Mayıs 2013, Hatay, Türkiye.

BİLGİN, K. U., ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U., ÖKTEM, M. K., GÜNDÜZÖZ, İ., SADİOĞLU, U. & V. F. URHAN, “Türkiye’de Mahalle Yönetimi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler”, 8. Kamu Yönetimi Sempozyumu: “Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar” Bildiri Özetleri Kitapçığı, s. 69-71, Mustafa Kemal Üniversitesi ve Türkiye Belediyeler Birliği, 11-12 Mayıs 2013, Hatay, Türkiye.

SADİOĞLU, U. ve U. ÖMÜRGÖNÜLŞEN, “Radical Changes in the Turkish Decentralization Policy: What is the “Contribution” of the “Centralization on a Local Scale” Process to the Local Democratic Governance”, European Group for Public Administration Conference 2013, PSG IV: Local Governance and Democracy, International Institute of Administrative Sciences, 11-13 September 2013, Edinburgh, Scotland-UK.

SADİOĞLU, U., K. DEDE & A. A. YÜCEYILMAZ, “An Analysis on Local Autonomy in Turkey in The Process and After 30 March 2014 Local Elections”, European Group for Public Administration Conference 2014, PSG IV: Local Governance and Democracy, International Institute of Administrative Sciences, 10-12 September 2014, Speyer, Germany.

DEDE, K., SADİOĞLU, U. & A. A. YÜCEYILMAZ, “2014 Yerel Seçimleri Işığında Kapatılan Belde Belediyeleri: Değirmendere’de Yerellik ve Temsiliyet Sorunu”, XII. Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Yönetiminde Değişim, Adnan Menderes Üniversitesi, 12-14 Eylül 2014, Kuşadası, Aydın.

ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U. & SADİOĞLU, U., “Mahalle Yönetiminin Dönüşümü ve Bütünşehir Modelinde Yeniden Yorumlanması”, XII. Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Yönetiminde Değişim, Adnan Menderes Üniversitesi, 12-14 Eylül 2014, Kuşadası, Aydın.

ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U. & SADİOĞLU, U., “Yeni Büyükşehir Belediyesi Modelinde Mahalle Yönetimi”, Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu 2014 – Yerel Yönetim Reformları, Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma ve Uygulama Merkezi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 24 Ekim 2014, M.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonu, Beykoz-İstanbul.

SADİOĞLU, U., TİRYAKİ, V. & KORKMAZ, A., “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Politikası ve Altındağ Belediyesi Örneği”, Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 25-26 Kasım 2014, Salamis Bay Conti Hotel, Gazimağusa, KKTC. 

SADİOĞLU, U. (2015), “Local Governments Reform in Europe and Possible Discussions on Turkey”. In Ahmet Burcin Yereli &Altug Murat Koktas (Eds.), 1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society Proceedings Book (pp. 117-118), 2015, Munich-Germany, Ankara: Sosyoekonomi Society, ISBN: 978-605-9190-20-6.

SADİOĞLU, U. (2016). “Stratejik Planlar Üzerinden Yeni Büyükşehir Modelinin Değerlendirilmesi”, 6360 Sayılı Kanunun Getirdiği Yeni Büyükşehir Modeli ve Uygulama Sonuçları Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bem-Bir-Sen, 27-28 Nisan 2016, Ankara. (0,25 puan, tebliğ).

ÖZACİT, İ., SADİOĞLU, U. ve ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U. (2016). “Yeni Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Kent Planlaması ve Kentsel Rant Bağlamlarında Değerlendirilmesi: Ankara Örneği”, I. Kentleşme Forumu: Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi Forumu, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi & H.Ü. Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, 14-15 Ekim 2016, Alanya.

SADİOĞLU, U. ve ESEROĞLU, İ. (2016). “Kentsel Dönüşüm Projelerinde Kültürel Birikimin Sürekliliği, Kimlik Muhafazası ve Aidiyet Geliştirme Sorunu: Konya-Bedesten Dönüşümü Örneği”, I. Kentleşme Forumu: Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi Forumu, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi & H.Ü. Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, 14-15 Ekim 2016, Alanya.

SADİOĞLU, U. (2017), “Alman Parlamenter/Yönetsel Federalizmi’nin Kamu Yönetimi Sistemi”, 3rd Strategic Public Management Symposium Proceesing Book, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 13-14 Nisan 2017, İstanbul, ISBN: 978-605-67481-0-3, s.27-28.

SADIOGLU, U and ERGONUL, E. (2017), “From Top to Down or Central to Local: Transformation of The Neighborhood Units as a Policy Tool of Presidency System in Turkey”, 2017 Transatlantic Dialogue – TAD 13 IV Annual Conference on Democracy and Good Governance: Sustaining a Democratic Public Sector in an Era of Multiple Challenges and Constraints, EGPA-ASPA-Florida International University, Miami, Florida, 5-8 April, 2017.

SADİOĞLU, U. (2017), “Siyasi Partilerin Kamu Yönetimi Reformu Üzerine Politikaları: 2015 Yılı Milletvekili Genel Seçimleri Örneği”, 14. Kamu Yönetimi Forumu: “Nasıl Bir Kamu Yönetimi?”, Uluslararası Kamu Yönetimi Platformu, 27-29 Nisan 2017, Van: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitabı, ISBN: 978-605-82040-0-3, Kasım 2017.

SADİOĞLU, U. (2017), “Türkiye’de Orta-Düzey Yönetişim: ‘Yumuşak’ Bölgeselleşmeden ‘Sert’ Bölgeselleşmeye mi?”, Uluslararası Kentsel Politikalar Konferansı, 18-19 Eylül 2017, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Gazimağusa: Doğu Akadeniz Üniversitesi.

SADİOĞLU, U. ve AĞIRALAN, E. (2017), “Türkiye’de Akıllı Kent Uygulamaları: Antalya Örneği”, 15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu: Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikaları, KAYFOR15 Özetler Kitabı, Murat Okçu ve Hüseyin Gül (Eds.), ISBN: 9786059454124, Uluslararası Kamu Yönetimi Platformu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 1-4 Kasım 2017, Isparta, s. 76-78.

ERGÖNÜL, E. ve SADİOĞLU, U. (2017), "Siyasi Partilerin Gözünden Çevre Politikaları: Öncelikler, Öneriler ve Çözümler”, II. KENTFOR: Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi, H.Ü. Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, T.C. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi & Beykoz Üniversitesi, 11-12 Ağustos 2017, Bildiri Özetleri Kitapçığı, s.17, Tekirdağ.

SADİOĞLU, U. ve AĞIRALAN, E. (2017), "Akıllı Kentler ve Akıllı Yönetişim: Türk Kentleri İçin Çıkarımlar”, II. KENTFOR: Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi, H.Ü. Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, T.C. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi & Beykoz Üniversitesi, 11-12 Ağustos 2017, Bildiri Özetleri Kitapçığı, s.42, Tekirdağ.

BİLGİN, K. U., ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U., ÖKTEM, M. K., GÜNDÜZÖZ, İ. ve SADİOĞLU, U. (2017), "Milli ve Yerli Bir Kamu Yönetimi Teşkilatı Olarak “Mahalle” ve 6360 Sayılı Kanun Sonrası Durum”, II. KENTFOR: Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi, H.Ü. Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, T.C. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi & Beykoz Üniversitesi, 11-12 Ağustos 2017, Bildiri Özetleri Kitapçığı, s.36, Tekirdağ.

SADİOĞLU, U. ve ERGÖNÜL, E. (2017), "Yukarıdan Aşağı ya da Merkezden Yerele: Türkiye’de Mahalle Muhtarlığının Başkanlık Sisteminin Bir Politika Aracı Olarak Dönüşümü”, II. KENTFOR: Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi, H.Ü. Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, T.C. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi & Beykoz Üniversitesi, 11-12 Ağustos 2017, Bildiri Özetleri Kitapçığı, s.38, Tekirdağ.

SADİOĞLU, U. (2017), “Türk İdare Yapısında Mahalle Muhtarlığının Yeri ve Dönüşümü”, II. Muhtarlar Buluşması: Sürdürülebilir Demokrasi ve Sürekli Gelişim Toplantısı, Mersin Büyükşehir Belediyesi, 18-19 Ekim 2017, Mersin.

SADİOĞLU, U. ve ERDİNÇLER, R. E. (2017), “Bilgi Teknolojileri Konusunda E-Devlet Deneyimleri: Güney Kore”, içinde LEBLEBİCİ, D. N. (Ed.), I. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Çalıştayı Kitabı, Ankara.

 

KONGRE, SEMİNER VE ÇALIŞTAY’LARA TARTIŞMACI OLARAK KATILIM

İstanbul Workshop on Centralization-Decentralization Debate Revisited, İstanbul Policy Center & Friedrich Naumann Stiftung, 15-16 November 2013, İstanbul, Tartışmacı Katılımcı.

8. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu: Kentsel Gelişmenin Yönetişimi-Karar Alma Mekanizmaları Uluslararası Örnekler-Türkiye İçin Çıkarımlar, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, 11 Aralık 2013, Ankara, TEPAV Konferans Salonu, Tartışmacı Katılımcı.

Cumhuriyet Dönemi Yerel Yönetim Tarihi Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi KAYAUM, 113K191 kodlu “Türkiye’de Erken Cumhuriyet Döneminde (1923-1930) Yerel Yönetim Sisteminin Kuruluşu” başlıklı TÜBİTAK 1001 SOBAG Projesi, 21 Ekim 2014, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Tartışmacı Katılımcı.

SADİOĞLU, U. (2017), İl Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Sempozyumu, T.C. İçişleri Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜYAM), 01-04 Aralık 2017, İstanbul, Panelist.

SADİOĞLU, U. (2017), İl Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Sempozyumu, T.C. İçişleri Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜYAM), 01-04 Aralık 2017, İstanbul, Çalıştay Çalışma Grubu Yöneticisi. 

 

KONGRE, SEMİNER VE ÇALIŞTAY ORGANİZASYONLARI

SADİOĞLU, U., 4. Kamu Politikası Çalıştayı: “Yüksek Öğretim Politikaları”, 29-29 Eylül 2012, Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Ankara, Düzenleme Kurulu Üyesi.

SADİOĞLU, U., 3. EGPA PSG IV: Local Governance and Democracy Mini-Seminar, “Workshop on Local Governance Today: European and Turkish Experience in Local Politics, Democracy and Governance and Reciprocal Lessons”, 21-22 March, 2013, Hacettepe University Beytepe Congress Center, Organizing Committee Member.

BİLGİN, K., U. ÖMÜRGÖNÜLŞEN, M. K. ÖKTEM, İ. GÜNDÜZÖZ, U. SADİOĞLU ve V. F. URHAN, Türkiye Mahalle Yönetimi Araştırma Projesi Ordu Çalıştayı, Ordu Valiliği, 29 Nisan 2013-Ordu, Düzenleme Kurulu Üyesi.

BİLGİN, K., U. ÖMÜRGÖNÜLŞEN, M. K. ÖKTEM, İ. GÜNDÜZÖZ, U. SADİOĞLU ve V. F. URHAN, Türkiye’de Mahalle Yönetimi Çalıştayı, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü-Yerel Yönetimler Merkezi, 27 Mayıs 2013-Ankara, Düzenleme Kurulu Üyesi.

SADİOĞLU, U. (2016). 6360 Sayılı Kanunun Getirdiği Yeni Büyükşehir Modeli ve Uygulama Sonuçları Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bem-Bir-Sen, 27-28 Nisan 2016, Ankara, Düzenleme Kurulu Üyesi. (Puanlandırılmamış).

SADİOĞLU, U. (2016). I. Kentleşme Forumu: Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi Forumu, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi & H.Ü. Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, 14-15 Ekim 2016, Ankara, Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyesi.

SADİOĞLU, U. (2017). I. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Çalıştayı, Hacettepe Üniversitesi, 12-14 Mayıs 2017, Alanya, Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyesi.

SADİOĞLU, U. (2017). II. Kentleşme Forumu: Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi, H.Ü. Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, T.C. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi & Beykoz Üniversitesi, 11-12 Ağustos 2017, Tekirdağ, Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyesi.

SADİOĞLU, U. (2017), İl Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Sempozyumu, T.C. İçişleri Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜYAM), 01-04 Aralık 2017, İstanbul, Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyesi.

SADİOĞLU, U. (2017). The 6th Multinational Energy and Value Conference, Middle East Technical University, Center for Energy and Value Issues (CEVI), Energy Markets Research and Application Center of Hacettepe University, 18-20 May 2017, Guzelyurt, Northern Cyprus, Member of Programme Commitee.

 

PROJE ÇALIŞMALARI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, Support to Further Implementation of Local Administration Reform in Turkey Project (LAR Phase II), ZORLUOĞLU, M., Local Authorities in Turkey, (Editörlük Yapılmıştır.).

ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U. ve diğerleri: “Bilişim Etiği”, 13. Kamu Bilişim Platformu – Bilişim Etiği Çalışma Grubu, Antalya-Belek, Türkiye Bilişim Derneği, 2011.

ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U. ve U. SADİOĞLU, Türkiye’de Yakın Dönemdeki Yönetsel Reform Çalışmalarının İl Belediyeleri Personel Yönetimi Üzerindeki Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Ankara, 2011.

BİLGİN, K., U. ÖMÜRGÖNÜLŞEN, M. K. ÖKTEM, İ. GÜNDÜZÖZ, U. SADİOĞLU ve V. F. URHAN, Türkiye’de Mahalle Yönetimi I, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara, 2012.

BİLGİN, K., U. ÖMÜRGÖNÜLŞEN, M. K. ÖKTEM, İ. GÜNDÜZÖZ, U. SADİOĞLU ve V. F. URHAN, Türkiye’de Mahalle Yönetimi II, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara, 2013.

SADİOĞLU U., Reformasyon Süreci Sonrasında veya Sırasında Avrupa’da Yerel Yönetimler ve Siyaset, T.C. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Uluslar arası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği Projesi, Ankara, 15.03.2015 – 01.03.2016.

SADİOĞLU, U., Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği Ulusal Projesi, “Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlığında ve Uygulamasında Sosyal Boyutun Güçlendirilmesi Projesi”, Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Uğur SADİOĞLU ve Prof.Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN, Proje Süresi: 211 Gün, (Devam ediyor).

 

İDARİ GÖREVLER

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Görevlisi Temsilcisi olarak Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği – 2007-2008, 2010-2011 Akademik Yılı.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Temsilcisi olarak Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği – 2012-2013, 2013-2014 Akademik Yılı.

Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Ofisi Koordinatörlüğü, 2012-2014 Akademik Yılı.

Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, ÜNİ 101 Üniversite Yaşamına Giriş Dersi Koordinatörü, 2013-2014 Akademik Yılı.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü, Mal Kabul ve Denetim Komisyonu Üyeliği, 2013-2014 Akademik Yılı.

Hacettepe Üniversitesi Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi, Danışmanlık, 2013-2014 Akademik Yılı.

Hacettepe Üniversitesi Piyasa Ekonomisini ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi (PEGEM), Yönetim Kurulu Üyeliği, 2014.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Başkan Yardımcısı, 2014 – Devam Ediyor.

Sosyoekonomi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, 2015 – 2016.

Sosyoekonomi Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği, 2017 – devam ediyor.

Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, 2015 – Devam Ediyor.

Hacettepe Üniversitesi Enerji Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016 – Devam ediyor.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcılığı, 2017 – devam ediyor.

 

YÖNETİLEN TEZLER

KHAIRI, Akmal. The Relationship Between Good Governance and the Quality of Industrial Relations in Indonesia, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2014.

ALTAY, Sencer. Post-Fordizm ve Kamu Yönetimine Yansımaları, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2017.

ESEROĞLU, İbrahim. Farklı Kentsel Dönüşüm Alanları Üzerinden Bir Yerel Yönetim Deneyimi Okuması: Altındağ Belediyesi Örneği, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, devam ediyor.

ASİL, Raşit. E-Devlet Politikalari ve Siber Güvenlik, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, devam ediyor.

DEMİRHAN, Haydar Ali. Türkiye’de Yeni Büyükşehir Belediyesi Modelinin Güncel Kamu Yönetimi Yaklaşımları ile Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, devam ediyor.

TURNA, Alper. Türkiye’de Merkezi Yönetimin Taşra Teşkilatının Güncel Kamu Yönetimi Yaklaşımları ile Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, devam ediyor.

 

VERİLEN DERSLER:

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Kış Dönemi

KAY 235 Introduction to Management

BBY 413 Türkiye’nin İdari Yapısı

KAY 698 Bilgi Teknolojileri ve Kamu Yönetimi

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi

KAY 230 Kamu Yönetimi (21)

KAY 230 Kamu Yönetimi (22)

KAY 466 Kentleşme ve Çevre Politikaları

KAY 478 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

KAY 687 Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Gelişimi ve Güncel Sorunları

KAY 692 Bölge Kalkınma Yönetimi

KAY 694 Kentleşme ve Çevre Politikaları

SKB 602 Devlet ve Bürokrasi Kuramları

SKB 605 Yerel Yönetimler

SKB 615 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi

KAY 230 Public Administration (21)

KAY 230 Public Administration (22)

KAY 230 Kamu Yönetimi (21)

KAY 230 Kamu Yönetimi (22)

BBY 413 Türkiye’nin İdari Yapısı

KAY 235 Introduction to Management

KAY 435 New Trends in Local Governments

KAY 687 Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Gelişimi ve Güncel Sorunları

KAY 692 Bölge Kalkınma Yönetimi

SKB 602 Devlet ve Bürokrasi Kuramları

SKB 605 Yerel Yönetimler

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi

KAY 466 Kentleşme ve Çevre Politikaları

KAY 478 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

KAY 498 European Union and Turkish Local Governments

SKB 602 Devlet ve Bürokrasi Kuramları

SKB 605 Yerel Yönetimler

KAY 692 Bölge Kalkınma Yönetimi

KAY 750 Kent ve Çevre Yönetimi

SHO 318 Social Policy and Planning (21, 22, 23)

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi

KAY 230 Public Administration (21)

KAY 230 Kamu Yönetimi (01)

KAY 230 Kamu Yönetimi (02)

KAY 235 Introduction to Management

KAY 435 New Trends in Local Governments

KAY 687 Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Gelişimi ve Güncel Sorunları

KAY 607 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

SKB 602 Devlet ve Bürokrasi Kuramları

SKB 615 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

KAY 750 Kent ve Çevre Yönetimi

 

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr